IMPREZY
2015

RunEXtreme LEDWIE DYCHA GORY KACZAWSKIE - Jeżów Sudecki 2 MAJA 2015r.

LEDWIE DYCHA


RunEXtreme LEDWIE DYCHA GORY KACZAWSKIE - Jeżów Sudecki 2 MAJA 2015r.

miejsce

Jeżów Sudecki

data

2015-05-02

 

REGULAMIN BIEGU
 

„RuneXTreme – LEDWIE DYCHA”
Jeżów Sudecki – Góra Szybowcowa, 2 maja 2015 r.

ZAPISY : http://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/291-runextreme-ledwie-dycha.html

I. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej.

Promocja Gór Kaczawskich i Gminy Jeżów Sudecki w Polsce.

II. ORGANIZATOR

STOOR oraz grupa biegowa „Strzegomska Dwunastka” przy wsparciu finansowym
i organizacyjnym Gminy Jeżów Sudecki. Patronat honorowy Wójta Gminy Jeżów Sudecki.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 02.05.2015 r. o godz. 11:00 po drogach leśnych i szutrowych masywu
Góry Szybowcowej i Góry Stromiec.

Start i meta zlokalizowane będą na Górze Szybowcowej.

Biuro zawodów znajdować się będzie w restauracji „Hexa-66” na Górze Szybowcowej.

IV. TRASA I DYSTANS

Bieg odbędzie się na dystansie około 10 km dla mężczyzn i kobiet.

Trasa nie posiada atestu i będzie oznakowana oraz zabezpieczona w newralgicznych miejscach. Punkt odświeżania i odżywiania (woda mineralna, woda w miskach) znajdować się będzie na Górze Szybowcowej (7 km i meta).

PROFIL TRASY : https://www.endomondo.com/routes/464364308?fb_ref=Default

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 02.05.2015 r. ukończy 18 lat.

W biegu mogą wziąć udział osoby w wieku 16 – 17 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów). Biegacze w wieku 16 – 17 lat sklasyfikowani zostaną
w kategorii K i M 18

2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu na własną odpowiedzialność.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów
w dniu zawodów w godz. 8.30 – 10.30 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem kontroli daty urodzenia. Organizator zapewnia dla uczestników ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW – zgłoszenia zaistniałych zdarzeń w dniu biegu w biurze zawodów.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma zwrotny CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów wg czasów brutto. Chipy należy zwrócić Organizatorowi po zakończeniu biegu w strefie mety. Certyfikat uczestnictwa w zawodach do pobrania ze strony www.super-sport.com.pl po zawodach. Uczestnicy, którzy podadzą przy rejestracji numer telefonu otrzymają SMS-em swój wynik.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Na trasie będzie znajdował się elektroniczny punkt kontroli czasu.

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
i reklamowych.

8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

10. Limit czasu biegu wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Zakończenie zawodów: godz. 13:30 na Górze Szybowcowej.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Zgłoszenia elektroniczne należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy:
http://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/291-runextreme-ledwie-dycha.html
Wpłaty opłaty wpisowej w wysokości:

 1. 40 zł do 31.03.2015 r.;
 2. 60 zł od 01.04. do 01.05.2015 r.
  należy dokonać przelewem na konto
  08 1140 2004 0000 3502 5750 4419 odbiorca AKTA Krzysztof Majka
 3. W dniu biegu wpisowe wynosi 80 zł płatne w biurze zawodów.

W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymują: okolicznościową termoaktywną koszulkę biegową z grafiką biegu (damskie i męskie), numer startowy, napój, posiłek po biegu oraz pamiątkowy medal okolicznościowy po ukończeniu biegu.

Organizator zapewnia pełny pakiet (w tym koszulkę i medal) uczestnikom zgłoszonym
do 20.04.2015 r.

VII. KLASYFIKACJE

W biegu będą prowadzone klasyfikacje
- indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M 18 (1999 – 1981),

K i M 35 (1980 – 1966),
K i M 50 (1965 i starsi)

VIII. NAGRODY

W biegu zawodnicy otrzymują nagrody:

 • za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe, jednak nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych,
 • za miejsca 1 – 3 w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.

Nagroda specjalna dla najstarszych uczestników w kategorii K i M oraz za zajęcie
13 miejsca w klasyfikacji OPEN.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania biegu.

3. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni
i toalet.

4. W dniu biegu, w godz. 9:30 – 14:30 będzie czynny depozyt, gdzie będzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu
na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są
do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.

6. Organizator biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

7. Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych
na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

8. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.

 

Jelenia Góra, 02.01.2015                                                                                                                       

                                                                                             

Dyrektor Sportowy  :                    Edward Fedyczkowski                               

Dyrektor Biegu      :                       Krzysztof Majka 

                                                 

Bieg to zdrowie :